Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Αρμοδιότητες :

Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Δήμο από τους εκλογικούς νόμους, καθώς και τις υποχρεώσεις αυτού, ως Οργάνου της Κρατικής Διοίκησης.

Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Βουλευτικών και των Δημοτικών Εκλογών, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά, εκλογική νομοθεσία.

Μεριμνά για την ενημέρωση των εκλεγομένων Δημοτικών Συμβούλων σε σχέση με την ορκωμοσία τους και την εγκατάστασή τους στο Δήμο.

Προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών.

Τηρεί φάκελο Δημοτικών Αρχόντων.

Προβαίνει στη σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, τον οποίο προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση της η Εκτελεστική Επιτροπή.

Ευθύνεται για τη διοίκηση των κλητήρων, καθαριστών κτιρίου και φυλάκων.

Προβαίνει στις απαιτούμενες διαδικασίες για τα ταχυδρομικά τέλη.

Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διατάξεις και αποφάσεις Δημάρχου σχετικές με τη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Χορηγεί βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση πλην μεταδημότευσης.

Τηρεί τη διαδικασία ετήσιας συνδρομής στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για επιχορηγήσεις συλλόγων κ.λπ. τηρώντας σχετικούς φακέλους για τον καθένα.

Προβαίνει στην ανάρτηση, στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων, όλων των επιδιδομένων στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων κ.λπ., με την υποχρέωση έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο, αρχειοθέτησής τους και καταστροφής τους, τηρούμενης της καθορισμένης διαδικασίας.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Φροντίζει για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως σύστημα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγησης κ.ά.

Εφαρμόζει σύστημα διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων του Δήμου.

Αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων ή /και την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και σε νέες τεχνολογίες.

Επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση των αναγκών του Δήμου για πλήρωση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσδιορίζει τις ανάγκες κατά κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.

Επιμελείται κάθε θέματος που ανάγεται στη σύνταξη των Εκθέσεων Υπηρεσιακής Ικανότητας του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου γενικώς και επιλαμβάνεται της αρχειακής ταξινόμησής τους.

Αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα προτάσεων των εργαζομένων.

Συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και ειδικότερα, στις σχετικές επιτροπές κλπ.

Διεκπεραιώνει διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού του Δήμου, εκτός του απασχολούμενου προσωπικού με την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Τηρεί τους ατομικούς φακέλους για το προσωπικό του Δήμου.

Τηρεί μητρώα τακτικών υπαλλήλων και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

Διεκπεραιώνει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν στα θέματα του τακτικού και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, προσωπικού του Δήμου, π.χ. μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση (προαγωγές, εντάξεις, επανεντάξεις, μετατάξεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, αναγνώριση προϋποθέσεων για οικονομικές παροχές, χορήγηση αδειών, εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου, τακτοποίηση ασφαλιστικών ζητημάτων γενικώς, λύση σχέσης εργασίας, κ.λπ.).

Τηρεί πίνακα που εμφανίζει την οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και την κατανομή του προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις.

Συντάσσει τους πίνακες αρχαιότητας των υπαλλήλων ή άλλους παρεμφερείς πίνακες εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Συντάσσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διενεργεί τις απαιτούμενες ενέργειες για την απονομή της σύνταξης και του μηνιαίου ισόβιου βοηθήματος του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου.

Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση του εν ενεργεία προσωπικού (τακτικού και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου).

Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διατάξεις και αποφάσεις του Δημάρχου, τις αναφερόμενες στην κατάσταση του προσωπικού.

Συντάσσει μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το προσωπικό με βάση ανάλογα παραστατικά στοιχεία σχετικά με την καθημερινή παρουσία.

Μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη έκδοση των κάθε είδους μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού του Δήμου.

Επιμελείται της διαδικασίας για την παρακράτση και απόδοση των επιβαλλόμενων στο προσωπικό προστίμων.

Επιμελείται της διαδικασίας παράδοσης των ατομικών δελτίων εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. στους δικαιούχους, εργαζόμενους.

Διεξάγει κάθε εργασία και εκδίδει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή βοηθημάτων, πρόσθετης αποζημίωσης ή επιδομάτων στο προσωπικό του Δήμου γενικά.

Ανακοινώνει στο προσωπικό το ισχύον κάθε φορά ωράριο εργασίας και επιβλέπει την ακριβή τήρησή του.

Τηρεί το Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο.

Παραλαμβάνει και καταχωρεί στο γενικό πρωτόκολλο (φυσικό ή/και ηλεκτρονικό) όλα τα εισερχόμενα έγγραφα.

Διεκπεραιώνει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία καταχωρεί στο πρωτόκολλο (φυσικό ή /και ηλεκτρονικό) και στα οικεία ευρετήρια.

Αρχειοθετεί όλα τα έγγραφα και φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους.

Παρακολουθεί, φροντίζει και επιμελείται την τήρηση του γενικού αρχείου του Δήμου.

Μεριμνά για την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου, τηρώντας τις σχετικές με το θέμα αυτό διατάξεις.

Εκδίδει ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που τηρούνται στο Τμήμα και τηρεί αρχείο των εξερχόμενων εγγράφων.

Mεριμνά για τη διερεύνηση και καταγραφή της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κ.λπ.) που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.

Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Αναφέρει στο Δήμαρχο κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κ.λπ.) επί των ακινήτων του και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.

Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των ακινήτων.

Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των ακινήτων του Δήμου και την έγκαιρη διεξαγωγή δημοπρασιών για την επαναμίσθωση αυτών.

Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές.

Τηρεί αρχείο για κάθε ακίνητο του Δήμου που μισθώνεται στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα του χρόνου έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.

Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών ακινήτων.

Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.

Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα.

Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου και τα αστικά και μη κτήματα.

Υποστηρίζει παρέχοντας διοικητική ή οικονομική υποστήριξη τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., αποφάσεις, εγκυκλίους − οδηγίες.

Συλλέγει πληροφορίες για ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.

Εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτησή τους.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Τηλέφωνο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού : 22970 – 91260 (Πατήστε το 2)

Back to top